Tilbage

Artikel

98 dage siden

Spilreklamenævn etableret

August 2020 Af Compliance Manager Thomas R. Larsen
Den 19. August har Spilleindustrien; som består af CEGO A/S (Spilnu.dk),SPILLEBRANCHEN (tidl. DOGA), Dansk Automat Brancheforening (DAB), Dansk Kasinoforening, Danske Licens Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Spil A/S, Elite Gaming A/S, Klasselotteriet A/S, Landbrugslotteriet, Royal Casino (Århus), Varelotteriet, meddelt skatteudvalget at man har etableret et spilreklamenævn. 

HORESTA har fået opgaven som sekretariat og skal bla. bistå med at få nævnet sat i drift. 

Spilreklamenævnet skal med udgangspunkt i branchens eget udarbejdede adfærdskodeks, markedsføringsreglerne i spillovgivningen samt i markedsføringslovens regelsæt behandle klager over spil-reklamer. Nævnet vil også kunne sager om spilreklamer op af egen kraft. 

Nævnets funktion bliver at udtale kritik i de tilfælde, hvor der er anledning hertil, dvs. i situationer, hvor det vurderes, at en reklame overtræder reglerne for god markedsføringsskik, sådan som disse kan fortolkes i henhold til ovennævnte adfærdskodeks og markedsføringsregler. 

Nævnet vil således ikke med hjemmel i specifik lovgivning – som det er tilfældet for de godkendte forbrugerklagenævn – kunne afsige egentlige kendelser, som kan sanktioneres over den indklagede virksomhed, men udtale kritik, som man forventer, at den indklagede virksomhed vil følge. 

Der vil også blive udarbejdet en forretningsorden for Nævnets virksomhed.

Nævnet består af 6 medlemmer og en formand for nævnet samt en observatør udpeget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Formanden for Nævnet er allerede – efter henvendelse til Dommerforeningen - udpeget. Det det bliver Jacob Scherfig, som er Byretsdommer ved Københavns Byret. 

3 af medlemmerne udpeges af Spilleindustrien, hhv. et medlem fra 
  1.  Spillebranchen.dk (Tidligere DOGA) 
  2.  De landbaserede spil, DAB (Dansk Automatbrancheforening) og Kasinoforeningen
  3.  Lotterierne (Klasse-, Landbrugs- og Varelotteriet).

Disse medlemmer er allerede udpeget. 

3 af medlemmerne vil repræsentere spilbrugerne. 2 af disse medlemmer er allerede udpeget. Det bliver direktør Thomas Marcussen fra Forskningscenter for Ludomani ved Århus Universitet og Lars Pynt Andersen, som er professor ved Aalborg Universitet og som har en særlig indsigt i markedsføring i forhold til børn og unge. Endelig er Forbrugerrådet blevet bedt om at udpege et medlem til nævnet. Forbrugerrådet har meddelt, at rådet ikke før ved et bestyrelsesmøde den 10. sept. i år kan tage stilling til, om man ønsker at deltage i nævnet, herunder tage stilling til, hvem der i givet fald udpeges. 

Hvert medlem af Nævnet vil have én stemme, og med den ovennævnte sammensætning betyder det at der er ligevægt i antal stemmer (3-3), som repræsenterer hhv. erhvervet og brugerne. Formandens stemme vil dermed være udslagsgivende. 

Nævnet vil som udgangspunkt holde maksimalt 6 møder om året, men antallet af møder kan nedskaleres afhængigt af antallet af sager, som nævnet skal behandle. Nævnets afgørelser vil blive offentliggjort på Nævnets hjemmeside, hvor også generel info om Nævnet, klagevejledning og Nævnets retningslinjer vil kunne findes.  

Hjemmesiden er etableret, og kan ses her: Spilreklamenævnet.dk

Det overvejes - i lighed med Alkoholreklamenævnet – at indgå en samarbejdsaftale med Forbrugerombudsmanden, som betyder, at Alkoholreklamenævnet, hvis en virksomhed ikke følger nævnets afgørelser/kritik, kan anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen/sagerne op med henblik på at sigte de pågældende virksomheder for overtrædelse af markedsføringslovens regler. 

Dette vil naturligvis forudsætte, at Forbrugerombudsmanden er enig i den udtalte kritik og finder, at der er grundlag for at anmelde overtrædelserne til Politiet med henblik på en sigtelse. 

På sigt vil Nævnets aktiviteter også kunne bestå f.eks. i at udarbejde særlige vejledninger eller på anden vis vejlede omkring markedsføring af spil i lighed med det, der kendes fra Alkoholreklamenævnets virksomhed. 

Det er hensigten, at der årligt vil blive udarbejdet en beretning om Nævnets arbejde. 

Nævnets endelige etablering 
Når Forbrugerrådet (forhåbentlig) har givet tilsagn om at udpege et medlem vil medlemskredsen blive indkaldt til et stiftende møde, og nævnet vil herefter være funktionsdygtigt. 

Såfremt Forbrugerrådet mod forventning ikke ønsker at deltage i Nævnet eller hvis der ikke kan findes en gangbar aftale med Forbrugerrådet, vil der skulle findes et andet medlem end Forbrugerrådet, som kan repræsentere spilbrugerne. 

Nævnet er således meget langt i sin etablering, og der kan allerede i dag via Nævnets hjemmeside indgives klager. Disse vil naturligvis ikke kunne behandles før Nævnet er endeligt på plads. Der er endnu ikke modtaget nogle klager til Nævnet. 

Når medlemskredsen er endelig på plads vil der ske en aktiv markedsføring af Nævnet og Nævnets arbejde, og herunder blive udarbejdet en pressemeddelelse om Nævnet. 

Eventuelle spørgsmål om Nævnet kan rettes til HORESTA.
  • ansvarligt spil
  • Spilreklamenævnet

Andre artikler og presse