Vilkår for brug af spil på Spilnu.dk

Alle spil på Spilnu.dk udbydes af Spilnu.dk A/S
For disse gælder følgende betingelser og vilkår:


1. Indledning

1.1
Nedenstående generelle vilkår (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for spillere, der opretter en Spilkonto på Spilnu.dk (som defineret nedenfor).
1.2
Personer der ønsker at bruge hjemmesiden, www.spilnu.dk, skal registreres som kontoindehaver (herefter kaldet “Kontoindehaver”). Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem Kontoindehaver og Spilnu.dk. Ingen person kan registreres som Kontoindehaver uden at have accepteret Betingelserne.
1.3
Spilnu.dk forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre nedenstående vilkår og betingelser. Såfremt der foretages ændringer, der er særligt bebyrdende for kontoindehaveren, vil disse blive varslet overfor kontoindehaveren med 15 dage inden ændringens ikrafttræden (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang Kontoindehaveren tilgår Spilnu.dk efter ændringernes foretagelse).
Hvis Kontoindehaver ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må Kontoindehaver ophøre med at anvende Spilnu.dk.
1.4
Betingelser & vilkår opdateret: 16/08-2018.
1.5
Spilnu.dk er ejet af Spilnu.dk A/S, Lauritzens Plads 1, 4. 9000 Aalborg, Danmark, CVR nummer 33960476 (herefter kaldet “Selskabet”). For mere information se venligst Spilnu.dk
1.6
Spilnu.dk udbyder spil i Danmark via Spilnu.dk A/S med licens udstedt af Spillemyndigheden d. 1 januar 2012.
Licensen er blevet fornyet og er gældende til d. 31 december 2021.

2. Lovgivning

2.1
Selskabet er indehaver af en dansk spillelicens og driver sin virksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske spillelovgivning og er tillige under tilsyn af de danske spillemyndigheder jfr. i det hele den danske spillelovgivning.
2.2
Kontoindehaver er uigenkaldeligt underlagt gældende lov.
2.3
Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark.
2.4
Det udfyldende regelgrundlag for vilkår og betingelser, og dermed aftalen mellem Selskabet og Kontoindehaver, er den danske spillelovgivning inklusiv bekendtgørelser, vejledninger, styrebreve etc.
2.5
Selskabets spil lever altid op til den påkrævede standard for tilfældighedsspil defineret af de danske spillemyndigheder.

3. Definitioner

3.1
”Spilkonto” er betegnelsen for den konto, der oprettes til en Kontoindehaver, og denne bruges til at få adgang til spil på Spilnu.dk. Spilkontoen anvendes på enhver transaktion mellem Selskabet og Kontoindehaver.
3.2
I visse tilfælde tilbyder Selskabet Kontoindehaver en “bonus” for deltagelse i spil, og dette vil i hvert tilfælde fremgå af det konkrete tilbud. I alle tilfælde kan der kun benyttes én bonus pr. husstand, IP-adresse, Spilkonto og person.
Selskabet kan egenhændigt og med endelig, bindende virkning mellem parterne træffe afgørelse om at annullere en Kontoindehavers bonus, såfremt Selskabet vurderer, at de i tilbuddet eller Betingelsernes beskrevne regler for bonusser ikke overholdes. Selskabets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden retsinstans.
Hvis de i tilbuddet eller Betingelsernes beskrevne regler for bonusser ikke overholdes, går bonussen samt eventuelle gevinster opnået ved bonussen tabt og kommer ikke til udbetaling til Kontoindehaver.
3.3
I visse tilfælde tilbyder Selskabet, at Kontoindehaver kan deltage i en turnering. Reglerne for for deltagelse vil i hvert tilfælde fremgå af pågældende turnering.
Selskabet kan egenhændigt og med endelig, bindende virkning mellem parterne træffe afgørelse om at annullere en Kontoindehavers deltagelse i en turnering, såfremt Selskabet vurderer, at de i turneringens eller Betingelsernes beskrevne regler ikke overholdes. Selskabets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden retsinstans.
Hvis de i turneringen eller Betingelsernes beskrevne regler ikke overholdes, er eventuelle gevinster opnået ved turneringen tabt og kommer ikke til udbetaling til Kontoindehaver.

4. Kontoregler

4.1
Registrering af kundeforhold og oprettelse af en Spilkonto kan kun foretages af en person, der:
4.1.1
er fyldt 18 år
4.1.2
ikke er erklæret personlig konkurs
4.1.3
er en fysisk person
4.1.4
ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål
4.1.5
har dansk bopæl
4.1.6
har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer eller anden lignende oplysning, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer
4.1.7
alene handler på egne vegne og for egne midler
4.1.8
Ikke er registreret i ROFUS
4.1.9
ikke ansat ved CEGO A/S eller underliggende selskaber
4.2
Kontoindehaver er forpligtet til straks at informere Spilnu.dk, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.
4.3
Spilnu.dk tillader ikke ansatte i Spilnu.dk A/S og CEGO A/S-koncernen at spille på Spilnu.dk. Har du allerede en Spilnu.dk-Spilkonto ved din ansættelse i Spilnu.dk A/S eller CEGO A/S-koncernen, skal denne sættes i bero. Kontakt Spilnu.dk kundeservice for yderligere vejledning.
4.4
Registrering som Kontoindehaver hos Spilnu.dk sker ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer eller anden lignende oplysninger, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer.
4.5
Selskabet indhenter ved oprettelse af kundeforhold informationer til verifikation af personens identitet, herunder navn, adresse og CPR-nummer. Selskabet bekræfter via det Centrale Personregister denne information. I de tilfælde hvor informationen ikke kan bekræftes via det Centrale Personregister, skal personen indsende dokumentation for informationens rigtighed i form af kopi af pas eller kørekort og sundhedskort, via mailadressen support@spilnu.dk eller pr. alm. post til Spilnu.dk A/S – Lauritzens Plads 1 – 9000 Aalborg – Danmark. Der kan til enhver tid kræves yderligere legitimation eller fornyet legitimation.
4.6
Ved registrering af kundeforholdet kontrollerer Spilnu.dk, om personen er registeret i spillemyndighedernes register for frivilligt udelukkede spillere. Hvis dette er tilfældet, vil kontoen og kundeforholdet med Selskabet ikke kunne oprettes.
Ved hvert log ind på Spilkontoen via Spilnu.dk skal der anvendes NemID. Ved log ind på Spilkontoen fra webplatforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn samt adgangskode anvendes (f.eks. på smartphones).
Det er Kontoindehavers eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Spilnu.dk forbeholder sig retten til at korrigere de af Kontoindehavers angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.
Ved oprettelse af kundeforhold skal opretteren oplyse om det tilsigtede spilleomfang.
4.7
Indtil ovenfor beskrevne oplysninger er kontrolleret og verificeret af Selskabet, kan der alene åbnes en midlertidig konto (dog aldrig såfremt vedkommende er opført i registret for selvudelukkede personer). Der kan ikke udbetales midler fra den midlertidige konto, og der kan aldrig indbetales mere end kr. 10.000,00 på en sådan konto. Validering af Kontoindehavers identitet skal i henhold til den danske spillelovgivning foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig, eller er der ikke på Selskabets opfordring inden 1 måned fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, vil den midlertidige konto blive lukket. Ved lukning af Spilkonto kan Kontoindehaveren udelukkende få den resterende del af overførte beløb tilbage, efter at kopi af ID samt betalingskort er fremsendt. Dette kræves for at forebygge misbrug af Kontoindehaverens betalingskort. Kontoindehaverens eventuelle gevinster kan således ikke udbetales, og tilfalder Spilnu.dk.
4.8
Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, Kontoindehaver har afgivet i forbindelse med registreringen på Spilnu.dk, herunder ændring af Kontoindehavers adresse m.v, er Kontoindehaver forpligtet til at opdatere sine oplysninger via Spilnu.dk eller ved at kontakte vores kundeservice.
4.9
Hver person kan kun oprette én Spilkonto.
4.10
En Spilkonto er personlig og Kontoindehaver må ikke give andre adgang eller overlade andre log ind-identitet med henblik på, at vedkommende selv kan logge ind på kontoen. Kontoindehaver har løbende selv mulighed for at holde øje med misbrug af sin konto. Dette kan ske ved at holde øje med ændringer, man ikke selv har foretaget i kontohistorik, saldo og seneste log ind. Disse informationer findes under ”Min konto”. Kontoindehaver er forpligtet til straks at underrette Spilnu.dk, hvis Kontoindehaveren opdager eller får mistanke om, at andre misbruger Kontoindehavers Spilkonto.
4.11
Personen oplyser ved registrering af kundeforholdet sin e-mailadresse og giver samtidig tilladelse til, at Selskabet kan anvende e-mailadressen vedrørende aktuelle tilbud, bonusser eller nyheder. Denne service kan afmeldes på Spilnu.dk.
4.12
Spilnu.dk forbeholder sig enhver tid retten til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - at spærre Kontoindehavers Spilkonto på Spilnu.dk.
4.13
Har en Spilkonto midler på en enten inaktiv (som beskrevet nedenfor), suspenderet eller midlertidigt selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på Spilkontoen. Såfremt der på Spilkontoen findes uafsluttede spil, vil spillene være gældende og vil først blive annulleret efter 48 timer. Ønsker Kontoindehaver midlerne udbetalt, skal denne rette henvendelse til kundeservice.
Ved endelig selvudelukkelse vil midlerne blive udbetalt til Kontoindehaverens bankkonto, umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted. Ved afmelding af en Spilkonto, vil midler stående på Spilkontoen blive udbetalt til Kontoindehavers bankkonto.
Er valideringen af Kontoindehavers CPR oplysninger ikke opnået inden afmelding vil Kontoindehaver, i tilfælde af at der står midler på Spilkonto, blive kontaktet med henblik på udbetaling af disse, for så vidt der er tale om Kontoindehavers eget indskud. Eventuelle gevinster kan i dette tilfælde ikke udbetales, jf. pkt. 4.7.
4.14
Selskabet forbeholder sig retten til med endelig og bindende virkning mellem parterne at;
4.14.1
nægte at registrere et kundeforhold og/eller lukke en eksisterende Spilkonto samt afslutte kundeforhold uden begrundelse. Ved lukning af en Spilkonto, vil indestående på kontoen blive udbetalt indenfor 5 arbejdsdage.
4.14.2
afvise indbetalinger uden begrundelse.
4.14.3
suspendere og/eller afmelde en Kontoindehavers deltagelse i tidligere, nuværende eller kommende konkurrencer, spil, turneringer, bonusser eller andre aktiviteter på hjemmesider tilhørende Selskabet, og ligeledes konfiskere midler til rådighed på Spilkontoen, såfremt Kontoindehaver mistænkes for uretmæssigt at have opnået gevinst via. snyd, herunder men ikke begrænset til instanssurf eller kontonedlukning etc. Endvidere er mistanke om at kontoindehaver har været ansat, eller gjort brug af et system, herunder men ikke begrænset til robotter, maskiner, computere, software eller andet automatisk system, designet eller egnet til at vinde over klientprogrammet og/eller Spilnu.dk's software. I en evt. suspensionsperiode kan Kontoindehaver ikke lukke sin Spilkonto. Når Selskabet har truffet afgørelse om,hvorvidt der skal ske lukning af kontoen, sendes en begrundet afgørelse med dokumentation til Kontoindehaver samt Spillemyndigheden.
4.14.4
tilbageholde og modregne i indestående på en Spilkonto, hvis Betingelserne ikke er overholdt, eller hvis Selskabet har begrundet mistanke om, at Kontoindehaver på ulovlig vis har skaffet sig adgang til midlerne.
4.14.5
nægte udbetaling af indestående eller på anden måde begrænse Kontoindehavers Spilkonto, som Selskabet vurderer, at Kontoindehaver på uhensigtsmæssig måde har tilegnet sig en gevinst ved f.eks. at udnytte tekniske fejl i spil eller ved på anden måde at have udnyttet Selskabets hjemmesider uhensigtsmæssigt. Indestående på Spilkontoen vil ikke blive frigivet til Kontoindehaver, og den eksisterende Spilkonto eller midlertidige konto vil straks blive suspenderet eller lukket.
4.14.6
slette alle bonusmidler samt gevinster vundet heraf ved afmelding af en Spilkonto, såfremt at Kontoindehaver ikke har opfyldt betingelserne for den pågældende bonus eller har overtrådt Betingelserne i forhold til Spilnu.dk.
4.15
Selskabet tilbyder ved enkelte reklamekampagner en bonus sammen med oprettelse af eller indbetaling af penge på ens Spilkonto. Reglerne for at opnå denne bonus er beskrevet i det pågældende markedsføringsmateriale.
4.16
En inaktiv konto er en Spilkonto, der ikke har haft nogen log ind og/eller log ud i en periode på over 12 sammenhængende måneder.

5. Betalingsregler samt ind- og udbetaling

5.1
Udbetaling kan kun ske til en dansk ”Nem konto” tilknyttet Kontoindehavers CPR-nummer. Ved udbetaling er det påkrævet, at Kontoindehaver er logget ind eller logger ind med NemID.
5.2
Det er ikke muligt at deltage i spil på Spilnu.dk på kredit eller på anden måde at spille for mere end indeståendet på Kontoindehavers Spilkonto.
5.3
Selskabet holder Kontoindehaverens midler adskilt fra Selskabets egne midler på en modregningsfri konto, oprettet i et dansk pengeinstitut.
5.4
Hverken Selskabet eller Kontoindehaver kan foranledige overførsel af indestående, spillemærker, bonus eller lignende mellem Spilkonti.
5.5
Samtlige gevinster indsættes på Kontoindehavers Spilkonto umiddelbart efter spillet er afsluttet.
5.6
Selskabet modtager følgende betalingskort: Visadankort, Visa, Visa Electron, Mastercard og Maestro. Selskabet accepterer ikke kontante betalinger, bankoverførsler etc. Alle priser er angivet i danske kroner (kr.) og inklusiv eventuelt moms.
5.7
Selskabet forbeholder sig retten til at opkræve et mindre gebyr ved udbetaling af penge som beskrevet på udbetalingssiden.
5.8
Indestående på Spilkonti vil ikke få tilskrevet renter.
5.9
Kontoindehaver har via sin Spilkonto adgang til oplysninger om Spilkontoens saldo, kontohistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger samt øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne er tilgængelige på Spilkontoen for de seneste 90 dage. Ved anmodning fra Kontoindehaver, udleverer Selskabet kontoudtog for alle transaktioner på Spilkontoen de seneste 12 måneder. Her tillægges dog behandlingstid.
5.10
Maksimal udbetaling pr. dag:
Det maksimale samlede beløb, der kan udbetales til en Kontoindehaver per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59, fra Spilnu.dk, er 250.000,00 kr. Kontoindehaveren accepterer, at Spilnu.dk ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger over denne grænse inden for hver 24-timers periode.
Med forbehold for ovenstående, kan Spilnu.dk efter eget skøn vælge at udbetale større beløb og gevinster til en Kontoindehaver.
Spilnu.dk udfører yderligere kontrol vedrørende udbetalinger ud over 250.000,00 kr, og dette kan medføre, at udbetalinger over denne grænse kan tage op til 3-5 dage.
Spilnu.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer på tilfældige udbetalinger uagtet udbetalingernes størrelse. Alle gevinster vil være til rådighed på Kontoindehavers Spilnu.dk-konto.
5.11
Fastsættelse af indbetalingsloft:
Før spil kan påbegyndes, skal kontoindehaver fastsætte en maksimal daglig, ugentlig eller månedlig grænse for indbetalinger til spilkontoen.
Det fastsatte loft kan til enhver tid ændres. En forhøjelse af et tidligere fastsat indbetalingsloft træder først i kraft 24 timer efter anmodning. En sænkelse af et tidligere fastsat indbetalingsloft sker straks.
5.12
Kontoindehaver erklærer ikke at være kommet i besiddelse af de midler, der til enhver tid indestår på Kontoindehaverens Spilkonto på ulovlig vis. Hvis dette er tilfældet, kan det føre til politianmeldelse og omgående lukning af Spilkontoen.

6. Ansvarligt spil

6.1
Det er til enhver tid muligt at anmode om midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil på Selskabets hjemmeside (”selvudelukkelse”). Ved midlertidig udelukkelse vil Spilkontoen blive deaktiveret i minimum 1 måned. Ved endelig udelukkelse lukkes Spilkontoen, og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under "Min konto".
6.2
Kontoindehaver kan til enhver tid vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil Spilkontoen være deaktiveret og genåbnes automatisk efter 24 timer.
6.3
Der er mulighed for at udelukke sig fra alle spilsider via: Spillemyndigheden.dk,
hvor Spillemyndigheden fører register over selvudelukkede personer. Kontoindehaver kan registrere sig ved henvendelse til spillemyndigheden eller ved at følge ovenstående link.
6.4
Spil kan skabe afhængighed, og Selskabet forbeholder sig retten til at lukke enhver konto, hvis Selskabet er af den opfattelse, at fortsat spil vil medføre økonomiske eller personlige problemer for Kontoindehaver. Ligeledes henviser vi til vores ”Ansvarligt spil”.
6.5
Selvtest for ludomani kan gennemføres ved at følge dette link:
Ludomani.dk
6.6
Der er mulighed for at få gratis rådgiving på: Stopspillet.dk og Ludomani.dk
6.7
Spilnu.dk A/S kan i tilfælde af ønsket behandling for ludomani, henvise til følgende behandlingscentre: Ludomani.dk

7. Regler/særlige vilkår for Spilkonto og ansvar

7.1
Når Kontoindehaver har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, giver Spilnu.dk adgang til en Spilkonto for Kontoindehaver.
7.2
Spilkontoen er personlig. Kontoindehaver deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssigt formål. Kontoindehaver spiller udelukkende på egne vegne og ikke på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår og kan medføre omgående lukning af Spilkontoen.
7.3
Forlader Kontoindehaver et igangværende spil, gemmes spillet hos Selskabet, og Kontoindehaver har mulighed for via sin Spilkonto at fortsætte spillet i op til 48 timer efter afbrydelsen. Skulle dette ved en teknisk fejl ikke ske, vil Selskabet refundere indsatsen til Kontoindehaveren ved at indbetale beløbet på Spilkontoen.

8. Indberetning af fejl

8.1
Såfremt en Kontoindehaver oplever fejl eller andre fejlfunktioner i et igangværende spil, skal Kontoindehaver med det samme stoppe spillet og indenfor 24 timer kontakte Spilnu.dk’s support på mailadressen support@spilnu.dk, der vil undersøge sagen nærmere med henblik på at finde årsagen til fejlen og virkningerne heraf. Såfremt spillet fortsættes desuagtet fejl eller anden fejlfunktion eller Kontoindehaver ikke kontakter Spilnu.dk, vil muligheden for at afdække fejlen mistes eller blive stærkt begrænset, hvorfor Kontoindehaver mister sin ret til refundering af indsats samt al ret til at få udbetalt vundne gevinster fra spillet eller gevinster, der ville være vundet, såfremt fejlen ikke var til stede.
8.2
Kontoindehaver er selv ansvarlig for sikkerheden på sin pc eller der, hvor Kontoindehaver har adgang til internettet. Hvis Spilkontoen tilgås fra tredjepart som følge af f.eks. men ikke begrænset til: vira, malware eller fjernkontrol, er det Kontoindehavers eget ansvar, og Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge heraf.
Selskabet er ikke ansvarlig for hændelser eller tekniske fejl, der sker på Kontoindehavers computer, internetforbindelse eller andet teknisk udstyr til brug for adgang til Selskabets hjemmesider.
8.3
Kontoindehaver accepterer, at en tilfældighedsgenerator vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder påkrævet i forbindelse med spil på Selskabets hjemmesider. Hvis resultatet der vises ikke stemmer overens med resultatet på Selskabets server, er det resultatet på serveren, der finder anvendelse.
8.4
Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske fejl på de servere, der afvikler Selskabets spil. Selskabet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige ud over et beløb svarende til indsatsen.
8.5
Selskabet forbeholder sig retten til at lukke eller pause et igangværende eller kommende spil og/eller turnering pga. tekniske årsager, eller hvis Selskabet har mistanke om, at svig, unaturlige eller ulovlige aktiviteter i relation til Betingelserne eller til dansk lovgivning, finder sted.

9. Begrænsning af ansvar

9.1
Spilnu.dk kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab direkte eller indirekte som følge af, eller på nogen måde i forbindelse med, spil på Spilnu.dk, herunder - men ikke begrænset til - skade, driftstab, økonomiske tab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab eller driftstab (heller ikke selvom Selskabet er blevet underrettet af Kontoindehaver om muligheden for sådant tab eller skade).
9.2
Intet i Betingelserne udelukker eller begrænser Spilnu.dk's ansvar i øvrigt i tilfælde af dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra Spilnu.dk's side eller fra vores ansatte, agenter eller medarbejdere.

10. Skadeløsholdelse

10.1
Kontoindehaver indvilger i, på anfordring, at holde Spilnu.dk, Spilnu.dk A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, der måtte fremsættes eller opstå som følge af en hvilken som helst form for misligholdelse af nærværende vilkår og betingelser.
10.2
Kontoindehaver indviliger i at holde Spilnu.dk A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, der måtte fremsættes eller opstå som følge af, at en anden person har fået adgang til Spilnu.dk ved at bruge Kontoindehavers brugeridentifikation.
10.3
Dog finder den til enhver tid gældende betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af Spilkontoen anvendelse.
10.4
Ved mistanke om andre personers adgang til Kontoindehavers Spilnu.dk-Spilkonto er Kontoindehaver forpligtet til at ændre adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til Spilnu.dk kundeservice.

11. Immaterielle rettigheder

11.1
Kontoindehaver anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra Spilnu.dk, til enhver tid tilhører Spilnu.dk A/S eller vores licensgivere. Kontoindehaver må kun bruge dette materiale i det omfang, som Spilnu.dk A/S eller vores licensgivere udtrykkeligt har givet tilladelse til eller i det omfang, lovgivningen tillader det.
Kontoindehaver anerkender, at det materiale og indhold der findes på Spilnu.dk, kun er til Kontoindehavers personlige ikke-kommercielle brug, og at Kontoindehaver kun må downloade sådant materiale og indhold til én harddisk til det angivne formål. Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Kontoindehaver indvilger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, kommercielt udnytte, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v. (og i ikke at hjælpe eller bistå tredjemand hermed).
Brug af varemærkerne Spilnu.dk, Spilnu.dk samt andre lignende mærker og Spilnu.dk-logoer tillades ikke til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Spilnu.dk A/S.
Tekst og pressefotos på domænet www.Spilnu.dk kan frit benyttes med kildeangivelse.

12. Opbevaring og behandling af personlige oplysninger

12.1
For at læse mere om, hvordan Spilnu.dk opbevarer og behandler personlige oplysninger, henvises du til: Privatlivspolitik.

13. Datapolitik

13.1
For at læse mere om, hvordan Spilnu.dk behandler data, henvises du til: Privatlivspolitik.

14. Fortrydelsesret

14.1
Køb af eller deltagelse i spil på Spilnu.dk er ikke omfattet af en ret til fortrydelse, i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 4.
14.2
Kontoindehavers ret til fortrydelse bortfalder således, når spillet er påbegyndt.

15. Manglende overholdelse af Betingelserne

15.1
Selskabet kan på ingen måde holdes ansvarlig for skader, tab, omkostninger og/eller udgifter, gebyrer etc, uanset hvordan disse måtte være opstået, når de er opstået på baggrund af:
15.1.1
Overtrædelse af Betingelserne.
15.1.2
Overtrædelse af lovgivning på spilområdet.
15.1.3
Kontoindehavers overladen af adgang til sin Spilkonto til en anden person, hvad enten dette er sket med Kontoindehavers tilladelse eller ej.
15.1.4
Overholdes Betingelserne ikke, har Selskabet ret til at tilbageholde indestående på Kontoindehavers Spilkonto, indtil en undersøgelse eller retssag herom er tilendebragt.

16. Jackpots

16.1
Til nogle af spillene er der tilhørende jackpotpuljer, der stiger i takt med spil på det pågældende spil. En i forvejen fastsat procentdel af den samlede indsats på spillet bliver tillagt jackpotpuljen for det pågældende spil. Udløses en jackpot, vil Selskabet indsætte et beløb på jackpotpuljen, således en jackpotpulje aldrig vil være tom. Beløbet findes i spillevejledningen under det pågældende spil. Kontoindehaver er således sikret et minimumsbeløb, hvortil kommer den procentdel af den samlede indsats, der måtte være optjent på det tidspunkt, hvor jackpotpuljen udløses. Kontoindehaver kan til enhver tid se den aktuelle jackpotpulje ved hvert spil. Chancen for at vinde en Jackpot stiger lineært med størrelsen på indsatsen.
16.2
Jackpotten opnås ud fra en tilfældighedsgenerator. Kontoindehaver accepterer således, at tilfældighedsgeneratoren vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder påkrævet i forbindelse med jackpotordninger på Selskabets hjemmesider. Såfremt resultatet der vises på automaten ikke stemmer overens med resultatet i Selskabets server, eller flere kontoindehavere mener at have vundet den samme Jackpot, er det resultatet i serveren, der finder anvendelse. I tilfælde hvor Selskabet bliver bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem ovenfor nævnte resultater, eller hvor en Kontoindehaver henvender sig og mener at have vundet en jackpot, undersøger Selskabet resultatet i serveren, og den/de involverede Kontoindehavere får besked om serverens resultat via mail i løbet af 3 hverdage.
16.3
Forlader Kontoindehaver et igangværende og uafsluttet spil med en given jackpotpulje, gemmes spillet hos Selskabet, og Kontoindehaver har mulighed for via sin Spilkonto at fortsætte spillet i op til 48 timer efter afbrydelsen. Jackpotpuljens størrelse på tidspunktet for afbrydelse genskabes dog ikke, men opdateres med den gældende pulje på tidspunktet for genoptagelse af spillet.
16.4
Selskabet kan afbryde en jackpotordning midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse af servere, opdateringer o. lign. Det vil fremgå af det enkelte spil, om jackpotordningen er midlertidigt afbrudt, samt hvornår ordningen forventes genoptaget. Når jackpotordningen genoptages, vil Jackpotpuljen være af samme størrelse som før afbrydelsen.
Selskabet har til enhver tid adgang til at opsige jackpotordningen på en given automat. Dette sker med 2 ugers varsel. Dato og tidspunkt for en jackpotordnings ophør vil fremgå tydeligt, når Kontoindehaver tilgår det enkelte spil. Såfremt en jackpotordning opsiges i medfør af ovenstående som følge af lancering af et nyt spil, vil jackpotpuljen blive overført til de andre spils jackpotpulje.
16.5
Øvrige bestemmelser i Betingelserne finder tillige anvendelse i forbindelse med spil med jackpotordninger. Således henvises der vedrørende Selskabets ansvar, herunder i forbindelse med fejl i spil mv, særligt til Betingelsernes punkt 4.
16.6
I de spilleautomater hvor der findes Jackpot- og/eller Topspil, er chancen for at opnå disse samt udfaldet forbedret for hver kredit, der spilles på automaten. Chancen samt udfaldet, falder igen i det pågældende spil, når der udbetales præmier fra spillet.

17. Spil fra udlandet

17.1
Spilnu.dk’s spillicens gælder udelukkende i Danmark. Spil via www.Spilnu.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og Spilnu.dk har intet ansvar i denne henseende. Udenlandske IP-adresser vil blive blokeret.

18. Ophør af Spilkonto

18.1
Kontoindehaver kan via Spilnu.dk eller via kundeservice til enhver tid og uden varsel opsige nærværende vilkår for spil, hvilket resulterer i, at Spilkontoen lukkes straks.
18.2
Spilnu.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for spil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af Betingelserne, Spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene Selskabet, der på baggrund af en saglig vurdering med endelig og bindende virkning mellem parterne afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af Betingelserne og/eller eventuelle særligt gældende vilkår vedrørende herunder, men ikke begrænset til bonusser og turneringer. Selskabet kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel.
Såfremt Kontoindehaver har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, eller såfremt Kontoindehaver ikke på Spilnu.dk’s opfordring inden for 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, betragtes dette som misligholdelse af Betingelserne, og Spilnu.dk er som følge heraf berettiget til at lukke Kontoindehavers Spilkonto. Reglen omfatter også tilfælde, hvor Kontoindehaver foretager transaktioner på vegne af andre eller for andres midler.
Ved Spilnu.dk’s lukning af Spilkontoen tilbageføres alene resterende indeståender på Spilkontoen. Tilbageføringen sker inden fem hverdage efter lukningen af kontoen til den bankkonto, hvorfra midlerne hidrører. Eventuelle vundne gevinster tilfalder Spilnu.dk.
Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt af Kontoindehaver.

19. Spærring

19.1
Spilnu.dk kan til enhver tid og uden varsel spærre Kontoindehavers Spilkonto.
19.2
En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt Kontoindehaver har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin Spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende Betingelser over for Selskabet.
Spilnu.dk kan endvidere spærre Kontoindehavers Spilkonto, såfremt Kontoindehavers spillemønster - efter Selskabets vurdering - har karakter af spilafhængighed.
Så vidt muligt orienteres Kontoindehaver på forhånd om en spærring.
Kontoindehavers Spilkonto, såfremt Selskabet finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.
Spærringen af Kontoindehavers Spilkonto vil ophøre, når forholdene, der har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.
Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

20. Klager

20.1
Såfremt en Kontoindehaver mener, at et spil ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og Betingelserne, kan Kontohaver klage til Selskabet. En klage skal indeholde information om Kontoindehavers identitet samt begrundelse for det påklagede forhold.
20.2
Klager skal være Selskabet i hænde senest 30 dage efter tidspunktet, hvor Kontoindehaver blev eller burde være blevet bekendt med fejlen, hvorover der klages. Ved tekniske fejl skal Selskabet have modtaget klagen inden for 24 timer jf. Regler/særlige vilkår for Spilkonto og ansvar.
20.3
Selskabet behandler klagen hurtigst muligt. Hvis klagen ikke er afgjort inden 14 dage, vil Kontoindehaver få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.
20.4
Får Kontoindehaveren medhold i en klage, kan udbetalingen aldrig udgøre mere, end hvad Kontoindehaveren havde været berettiget til ved den oprindelige gevinstudbetaling umiddelbart efter tidspunktet, hvor spillet forlades.
20.5
Klager over afgørelser truffet af selskabet kan indbringes for forbrugerklagenævnet ved henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: cfk@kfst.dk.
20.6
Yderligere oplysninger kan findes på Kfst.dk

21. 3. parts softwareleverandører

21.1
Yderligere vilkår for anvendelse gælder også for Casino-sektionen på Spilnu.dk, og for spil leveret af eksterne udbydere som angivet nedenfor.
21.2
Casino-sektionen og en række andre spil leveres af Net Entertainment Malta Ltd, et helejet datterselskab af Net Entertainment AB (Et Net Entertainment logo vises, når der loades spil leveret af Net Entertainment), registreret i Malta under registreringsnummer C34838, der har hjemsted på The Marina Businesscenter, Abate Rigord Street Ta 'Xbiex, Malta. Net Entertainment er et børsnoteret selskab listet på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B).
21.3
Alle spil fra Net Entertainment er placeret på Net Entertainments servere.
21.4
Selskabet modtager, holder og udbetaler midler i forbindelse med Spilkontoen med det formål at foretage transaktioner mellem Kontoindehaver og spiludbyder.
21.5
Selskabet er ikke ansvarlig for tvister vedrørende de immaterielle rettigheder, der er knyttet til spil leveret af ovennævnte leverandører.
21.6
Forlader Kontoindehaver et igangværende spil leveret af Net Entertainment, gemmes spillet, og Kontoindehaver har mulighed for via sin Spilkonto at fortsætte spillet i op til tre måneder efter afbrydelsen. Bliver et spil deaktiveret fra siden i længere tid end tre måneder, vil Kontoindehaver således ikke kunne garanteres at dette spil kan fortsættes efter en genaktivering.
21.7
Når Kontoindehaver benytter spil udviklet af Net Entertainment, gælder Net Entertainments privatlivspolitik også. Privatlivspolitikken kan findes på Netent.com