Generelle vilkår

Vilkår for brug af onlinespil på www.spilnu.dk

- og andre websites udbudt af Spilnu.dk A/S


1. Definitioner og regelgrundlag:

1.1
Nærværende vilkår finder anvendelse i ethvert forhold mellem Spilnu.dk A/S, CVR-nummer 33960476 (herefter kaldet ”Selskabet”) og enhver bruger af en af Selskabet tilhørende hjemmeside, herunder www.spilnu.dk. Nærværende vilkår betegnes i det følgende som ”Betingelserne”.
1.2
Personer der ønsker at bruge hjemmesiden, www.spilnu.dk, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”Kontoindehaver”), for at kunne deltage i spil på www.spilnu.dk. Registreringen indebærer, at personen indgår kontrakt med Selskabet. Ingen person kan registreres, uden at have accepteret Betingelserne.
1.3
Selskabet er indehaver af en dansk spillelicens og driver sin virksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske spillelovgivning og er tillige under tilsyn af de danske spillemyndigheder, jfr. i det hele den danske spillovgivning.
1.4
”Spilkonto” er betegnelsen for den konto der oprettes til en Kontoindehaver, og som bruges til at få adgang til spil på Spilnu.dk. Spilkontoen anvendes på enhver transaktion mellem Selskabet og Kontoindehaver.
1.5
Det udfyldende regelgrundlag for Betingelserne og dermed aftalen mellem Selskabet og Kontoindehaver er den danske spillelovgivning, inklusiv bekendtgørelser, vejledninger, styrebreve etc.

2. Kontoregler

2.1
Følgende regler gælder ved registrering af kundeforhold og oprettelse af en Spilkonto:
2.1.1
Kun fysiske personer kan registreres som Kontoindehaver.
2.1.2
Personen skal være fyldt 18 år og have dansk bopæl.
2.1.3
Det kan være påkrævet at bruge NemID eller anden form for sikker login ved benyttelse af Spilnu.dk.
2.1.4
Hver person kan kun oprette én Spilkonto.
2.1.5
En Spilkonto er personlig og Kontoindehaver må ikke give andre adgang eller overlade andre login identitet med henblik på at de selv kan logge ind på kontoen. Kontoindehaveren har løbende selv mulighed for at holde øje med misbrug af sin konto. Dette kan ske ved at holde øje med ændringer man ikke selv har foretaget i kontohistorik, saldo og sidste login, alle informationer som findes under ”Min konto”. Opdages dette, skal Kontoindehaver straks tage kontakt til Spilnu.dk kundeservice.
2.1.6
Kontoindehaver må udelukkende handle på egne vegne, og således ikke på noget tidspunkt spille for tredjemands regning eller risiko.
2.1.7
Ved registrering af kundeforholdet, kontrollerer Spilnu.dk om personen er registeret i spillemyndighedernes register for frivilligt udelukkede spillere. Hvis dette er tilfældet, vil kontoen og kundeforholdet med Selskabet ikke kunne oprettes.
2.1.8
Selskabet indhenter ved oprettelse af kundeforhold informationer til verifikation af personens identitet, herunder navn, adresse og CPR-nummer. Denne information får Selskabet bekræftet via det Centrale Personregister. I de tilfælde hvor informationen ikke kan bekræftes via det Centrale personregister, skal personen indsende dokumentation for informationens rigtighed, i form af kopi af pas eller kørekort, via mailadressen [email protected] eller pr. alm. post til Spilnu.dk A/S – Lauritzens Plads 1 – 9000 Aalborg – Danmark. Der kan til enhver tid kræves yderligere legitimation eller fornyet legitimation.
2.1.9
Ved oprettelse af kundeforhold, skal opretteren oplyse om det tilsigtede spilleomfang.
2.1.10
Indtil ovenfor beskrevne oplysninger er kontrolleret og verificeret af Selskabet, kan der alene åbnes en midlertidig konto (dog aldrig såfremt vedkommende er opført i registret for selvudelukkede personer). Der kan ikke udbetales midler fra den midlertidige konto, og der kan aldrig indbetales mere end kr. 10.000,00 på en sådan konto. Hvis der er afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med oprettelse af en Spilkonto, eller der ikke på Selskabets opfordring inden 1 måned er fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, vil den midlertidige konto blive lukket.
2.1.11
Personen oplyser ved registrering af kundeforholdet sin e-mailadresse og mobilnummer og giver samtidig herved tilladelse til at Selskabet kan anvende e-mailadresse og mobilnummer til at kontakte vedkommende vedrørende aktuelle tilbud, bonusser eller nyheder. Denne service kan afmeldes på Spilnu.dk.
2.1.12
Har en spilkonto midler på en enten passiv, suspenderet eller midlertidigt selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Såfremt der på spilkontoen findes uafsluttede spil, vil spillene være gældende, og vil ikke blive annulleret. Ønsker Kontoindehaver midlerne udbetalt, skal denne rette henvendelse til kundeservice. Ved endelig selvudelukkelse, vil midlerne blive udbetalt til spillerens bankkonto, umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted.
2.1.13
Ved afmelding af en Spilkonto, vil midler stående på Spilkontoen blive udbetalt til Kontoindehavers bankkonto. Er valideringen af Kontoindehavers CPR oplysninger ikke opnået inden afmelding vil Kontoindehaver, i så fald der står midler på Spilkonto, blive kontaktet med henblik på udbetaling af disse.
2.2
I visse tilfælde tilbyder Selskabet Kontoindehaver en bonus for deltagelse i spil og dette vil i hvert tilfælde fremgå af det konkrete tilbud. I alle tilfælde kan der kun benyttes én bonus pr. husstand/IP adresse/Spilkonto. Hvis de i tilbuddet beskrevne regler for bonussen ikke overholdes, går bonussen tabt og kommer ikke til udbetaling til Kontohaver.
2.3
Selskabet forbeholder sig retten til at;
2.3.1
Nægte at registrere et kundeforhold og/eller lukke en eksisterende Spilkonto samt afslutte kundeforhold uden begrundelse. Ved lukning af en Spilkonto, vil indestående på kontoen blive udbetalt indenfor 5 arbejdsdage.
2.3.2
Afvise indbetalinger uden begrundelse,
2.3.3
Suspendere og/eller afmelde en Kontoindehavers deltagelse i tidligere, nuværende eller kommende konkurrencer, spil, turneringer, bonusser eller andre aktiviteter på hjemmesider tilhørende Selskabet, og ligeledes konfiskere midler til rådighed på Spilkontoen, såfremt Kontoindehaver mistænkes for uretmæssigt at have opnået gevinst via. snyd, har ansat, eller gjort brug af et system, herunder robotter, maskiner, computere, software eller andet automatisk system, designet eller egnet til at vinde over klientprogrammet og/eller Spilnu.dk's software. I en evt. suspensionsperiode kan Kontoindehaver ikke lukke sin Spilkonto. Når Selskabet har truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske lukning af kontoen, sendes en begrundet afgørelse med dokumentation til Kontoindehaver.
2.3.4
Tilbageholde og modregne i indestående på en Spilkonto, hvis Betingelserne ikke er overholdt, eller hvis Selskabet har begrundet mistanke om, at Kontoindehaver på ulovlig vis har skaffet sig adgang til midlerne.
2.3.5
Nægte udbetaling af indestående eller på anden måde begrænse Kontoindehavers Spilkonto, som Kontoindehaver på uhensigtsmæssig måde har tilegnet sig ved f.eks. at udnytte tekniske fejl i spil, eller på anden måde have udnyttet Selskabets hjemmesider uhensigtsmæssigt. Indestående på Spilkontoen vil ikke blive frigivet til Kontoindehaver, og den eksisterende Spilkonto eller midlertidige konto vil straks blive suspenderet eller lukket.
2.3.6
At slette alle bonusmidler, samt gevinster vundet heraf, ved afmelding af en Spilkonto, såfremt at Kontoindehaver ikke har opfyldt betingelserne for den pågældende bonus.
2.4
Selskabet tilbyder ved enkelte reklamekampagner en bonus sammen med oprettelse af, eller indbetaling af penge på ens spilkonto. Reglerne for at opnå denne bonus er beskrevet i det pågældende markedsføringsmateriale.
2.5
En inaktiv konto er en spilkonto som ikke har haft nogen log in og/eller log ud i en periode på over 12 sammenhængende måneder.
Selskabet forbeholder sig retten til at opkræve et administrativt gebyr for den inaktive konto, på 40,- kr. pr. måned. Selskabet forbeholder sig retten til at lukke kontoen, når kontoen når nul balance. Alle registrerede Kontoindehavere, der har haft deres konto inaktiv i 12 måneder, vil blive underrettet inden for 30 dage forud for trækningen af eventuelle gebyrer fra deres konti. En Kontoindehaver kan altid logge ind på ens konto, genaktivere ens konto, og derved stoppe fremtidige opkrævninger.

3. Betalingsregler

3.1
Udbetaling kan kun ske til en dansk ”Nem konto” tilknyttet Kontoindehavers CPR-nummer.
3.2
Ved udbetaling er det påkrævet, at Kontoindehaver er logget eller logger ind med NemID.
3.3
Det er ikke muligt at deltage i spil på Spilnu.dk på kredit eller på anden måde at spille for mere end indeståendet på Kontoindehavers Spilkonto.
3.4
Selskabet holder Kontoindehaverens midler adskilt fra Selskabets egne midler på en modregningsfri konto, oprettet i et dansk pengeinstitut.
3.5
Hverken Selskabet eller Kontoindehaver kan foranledige overførsel af indestående, spillemærker, bonus eller lignende mellem Spilkonti.
3.6
Vundne gevinster indsættes på Kontoindehavers Spilkonto umiddelbart efter spillet er afsluttet.
3.7
Selskabet modtager følgende betalingskort: Visadankort, Visa og Maestro. Selskabet accepterer ikke kontante betalinger, bankoverførsler etc. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og inklusiv eventuelt moms.
3.8
Selskabet forbeholder sig retten til at opkræve et mindre gebyr ved udbetaling af penge, som beskrevet på udbetalingssiden.
3.9
Kontoindehaver erklærer ikke at være kommet i besiddelse af de midler der til enhver tid indestår på vedkommendes Spilkonto på ulovlig vis.
3.10
Indestående på Spilkonti vil ikke få tilskrevet renter.
3.11
Kontoindehaver har via sin Spilkonto adgang til oplysninger om Spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne er tilgængelige på Spilkontoen for de seneste 90 dage. Ved anmodning fra Kontoindehaver, udleverer Selskabet kontoudtog for alle transaktioner på spilkontoen de seneste 12 måneder.

4. Spilleregler og ansvar

4.1
Forlader Kontoindehaver et igangværende jackpotspil, gemmes spillet hos Selskabet, og Kontoindehaver har via sin Spilkonto mulighed for at forsætte spillet i op til 48 timer efter afbrydelsen. Skulle dette ved en teknisk fejl ikke ske, vil Selskabet refundere indsatsen til Kontoindehaveren ved at indbetale beløbet på Spilkontoen. Bliver et jackpotspil deaktiveret fra siden i længere end 48 timer, vil Kontoindehaver således ikke kunne garanteres, at dette spil kan forsættets efter en genaktivering.
4.2
Såfremt en Kontoindehaver oplever fejl eller andre fejlfunktioner i et igangværende spil, skal Kontoindehaver med det samme stoppe spillet og indenfor 24 timer kontakte Spilnu.dk’s support på mailadressen [email protected], som vil undersøge sagen nærmere, med henblik på at finde årsagen til fejlen og virkningerne heraf. Såfremt spillet fortsættes desuagtet fejl eller anden fejlfunktion eller Kontoindehaver ikke kontakter Spilnu.dk, vil muligheden for at afdække fejlen mistes eller blive stærkt begrænset, ligesom Kontoindehaver mister sin ret til refundering af indsats jfr. pkt. 4.1, samt al ret til at få udbetalt vundne gevinster fra spillet eller gevinster der ville være vundet såfremt fejlen ikke var til stede.
4.3
Kontoindehaver er selv ansvarlig for sikkerheden på sin pc eller der, hvor Kontoindehaver har adgang til internettet. Hvis Spilkontoen tilgås fra tredjepart som følge af vira eller malware, er det Kontoindehavers eget ansvar, og Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge heraf.
4.4
Selskabet er ikke ansvarlig for hændelser eller tekniske fejl, der sker på Kontoindehavers computer, internetforbindelse eller andet teknisk udstyr til brug for adgang til Selskabets hjemmesider.
4.5
Kontoindehaver accepterer, at en tilfældighedsgenerator vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder påkrævet i forbindelse med spil på Selskabets hjemmesider. Hvis resultatet der vises, ikke stemmer overens med resultatet i Selskabets server, er det resultatet i serveren, der finder anvendelse.
4.6
Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske fejl på de servere som afvikler Selskabets spil. Selskabet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige ud over et beløb svarende til indsatsen.
4.7
Selskabet forbeholder sig retten til at lukke eller pause et igangværende eller kommende spil og/eller turnering, pga. tekniske årsager, eller hvis Selskabet har mistanke om svig, unaturlige eller ulovlige aktiviteter i relation til disse vilkår og betingelser eller til dansk lovgivning, finder sted.

5. Ansvarligt spil

5.1
Det er til enhver tid muligt for Kontoindehaver at sætte daglige, ugentlige eller månedlige grænser for indbetalingerne til den tilknyttede Spilkonto eller for spillerådighedsbeløbet (indestående på Spilkontoen). Forhøjelse af en tidligere fastsat indbetalingsgrænse, træder i kraft 24 timer efter anmodning.
5.2
Det er tillige til enhver tid muligt at anmode om midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil på Selskabets hjemmesider (”selvudelukkelse”). Ved midlertidig udelukkelse vil Spilkontoen blive deaktiveret i minimum 1 måned. Ved endelig udelukkelse, lukkes Spilkontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under "Min konto".
5.3
Kontoindehaver kan til enhver tid vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil Spilkontoen være deaktiveret og genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.
5.4
Spillemyndigheden fører register over selvudelukkede personer. Kontoindehaver kan registrere sig ved henvendelse til spillemyndigheden eller ved at følge dette link (https://rofusweb.spillemyndigheden.dk) og give samtykke til opførelse i registret.
5.5
Spil kan skabe afhængighed, og Selskabet forbeholder sig retten til at lukke enhver konto, hvis Selskabet er af den opfattelse, at det vil medføre økonomiske eller personlige problemer for Kontoindehaver. Ligeledes henviser vi til vores ”Spillerinformation” på Selskabets hjemmesider om afhængighed af spil, og behandling heraf.
5.6
Selvtest for ludomani kan gennemføres ved at følge dette link
http://ludomani.dk/spiller/test-dig-selv
5.7
Spilnu.dk kan i tilfælde af ønsket behandling for ludomani, henvise til følgende behandlingscentre:
http://ludomani.dk

6. Licens

6.1
De danske spillemyndigheder har udstedt spillelicens til Selskabet til udførelse af spil i Danmark, og lever op til de til enhver tid gældende regler herom.
6.2
Selskabets spil lever altid op til den påkrævede standard for tilfældighedsspil som til enhver tid defineret af de danske spillemyndigheder.

7. Fortrydelsesret

7.1
Køb af eller deltagelse i spil på Spilnu.dk er ikke omfattet af en ret til fortrydelse, i henhold til forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 4.
7.2
Kontoindehavers ret til fortrydelse bortfalder således, når spillet er påbegyndt.

8. Manglende overholdelse af Betingelserne

8.1
Selskabet kan på ingen måde holdes ansvarlig for skader, tab, omkostninger og udgifter, gebyrer etc., uanset hvordan disse måtte være opstået, når de er opstået på baggrund af:
8.1.1
Overtrædelse af nærværende Betingelserne,
8.1.2
Overtrædelse af lovgivning på spilområdet,
8.1.3
Kontoindehavers overladen af adgang til sin Spilkonto til en anden person, hvad enten dette er sket med Kontoindehavers tilladelse, eller ej.
8.2
Overholdes Betingelserne ikke, har Selskabet ret til at tilbageholde indestående på Kontoindehavers Spilkonto, indtil en undersøgelse eller retssag herom er tilendebragt.

9. Chat

9.1
Som en del af Kontoindehavers brug af Selskabets hjemmesider, findes der en chat tilknyttet hvert spil, som kan bruges til at kommunikere med andre spillere. Selskabet forbeholder sig retten til at registrere alle meddelelser, der sendes og offentliggøres via denne funktion. Brug af chatfunktionen skal ske uden brug af følgende:
9.1.1
Spamming. Spamming defineres som mange smileys efter hinanden uden årsag, en lang bogstavrække uden mening flere gange efter hinanden, eller at der skrives med STORE bogstaver.
9.1.2
Racistiske eller religiøse udtalelser og angreb eller andet der efter Spilnu.dk’s vurdering kan virke stødende på modtager. Visning og/eller omtale af pornografisk materiale og pornografisk sprogbrug (links, billeder, tegninger, udtalelser etc.).
9.1.3
Chat om sex og lign.
9.1.4
Trusler om vold og/eller voldelig adfærd (links, billeder , tegninger og udtalelser). Personlige angreb og angreb på grupper.
9.1.5
Utilbørligt sprog. Al kommunikation i chatten skal holdes i et ordentligt og passende sprog. Dette er også gældende for forkortelser, der evt. indeholder upassende sprogbrug.
9.1.6
Reklamer for produkter og hjemmesider, herunder med links.
9.1.7
Bringe Selskabet i miskredit ved oplysning af falske eller ukorrekte oplysninger.
9.2
Al chat skal foregå på dansk.
9.3
Selskabet forbeholder sig retten til at udelukke en Spilkonto fra chatten ved overtrædelse af disse regler, enten midlertidigt eller permanent.

10. Jackpots

10.1
Til hvert spil hører en eller flere jackpotpuljer som stiger i takt med spil på det pågældende spil. En i forvejen fastsat procentdel af den samlede indsats på spillet bliver tillagt jackpotpuljen for det pågældende spil. Udløses en jackpot, vil selskabet indsætte et beløb på jackpotpuljen, således en jackpotpulje aldrig vil være tom. Beløbet findes i spillevejledningen under det pågældende spil. Kontoindehaver er således sikret et mimimumsbeløb, hvortil kommer den procentdel af den samlede indsats, der måtte være optjent, på det tidspunkt hvor jackpotpuljen udløses. Kontoindehaver til enhver tid kan se den aktuelle jackpotpulje ved hvert spil. Chancen for at vinde en Jackpot stiger lineært med størrelsen på indsatsen.
10.2
Jackpotten opnås ud fra en tilfældighedsgenerator. Kontoindehaver accepterer således, at tilfældighedsgeneratoren vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder påkrævet i forbindelse med jackpotordninger på Selskabets hjemmesider. Såfremt resultatet der vises på automaten, ikke stemmer overens med resultatet i Selskabets server, eller flere kontoindehavere mener at have vundet den samme Jackpot er det resultatet i serveren, der finder anvendelse. I tilfælde hvor Selskabet bliver bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem ovenfor nævnte resultater, eller hvor en Kontoindehaver henvender sig og mener at have vundet en jackpot, undersøger Selskabet resultatet i serveren, og den/de involverede Kontoindehavere, får besked om serverens resultat via mail i løbet af 3 hverdage.
10.3
Forlader Kontoindehaver et igangværende og uafsluttet spil med en given jackpotpulje, gemmes spillet hos Selskabet, og Kontoindehaver har mulighed via sin Spilkonto, at forsætte spillet i op til 48 timer efter afbrydelsen. Jackpotpuljens størrelse på tidspunktet for afbrydelse genskabes dog ikke, men opdateres med den gældende pulje på tidspunktet for genoptagelse af spillet.
10.4
Selskabet kan afbryde en jackpotordning midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse af servere, opdateringer o. lign. Det vil fremgå af det enkelte spil, om jackpotordningen er midlertidigt afbrudt, samt hvornår ordningen forventes genoptaget. Når jackpotordningen genoptages, vil Jackpotpuljen være af samme størrelse som før afbrydelsen. Selskabet har til enhver tid adgang til at opsige jackpotordningen på en given automat. Dette sker med 2 ugers varsel. Dato og tidspunkt for en jackpotordnings ophør vil fremgå tydeligt, når kontoindehaver tilgår det enkelte spil. Såfremt en jackpotordning opsiges i medfør af ovenstående som følge af lancering af et nyt spil, vil jackpotpuljen blive overført til det nye spils jackpotpulje. Såfremt en jackpotordning opsiges uden at der samtidig lanceres et nyt spil, vil midlerne fra jackpotpuljen blive fordelt ligeligt mellem jackpotpuljerne i de øvrige af Spilnu.dks egenudviklede spil.
10.5
Øvrige bestemmelser i nærværende Betingelser finder tillige anvendelse i forbindelse med spil med jackpotordninger. Således henvises der vedrørende Selskabets ansvar, herunder i forbindelse med fejl i spil mv., særligt til nærværende betingelsers punkt 4.
10.6
I de spilleautomater hvor der findes Jackpotspil og/eller Topspil, er chancen for at opnå disse, samt udfaldet, forbedret for hver kredit der spilles på automaten. Chancen samt udfaldet, falder igen i det pågældende spil, når der udbetales præmier fra spillet.

11. Datapolitik

11.1
Selskabet overholder den til enhver tid gældende lovgivning om persondatahåndtering. Persondata er defineret som enhver oplysning, der kan henføres til en enkeltperson, herunder navn, fødselsdato, adresse, CPR-nummer osv. Krypterede data anses også for persondata i det omfang der er mulighed at dekryptere disse oplysninger og dermed identificere de personer, data angår.
11.2
Selskabet videregiver ikke persondata. Undtaget herfra er udlevering ved pålæg herom fra myndighederne og/eller når det er påkrævet ifølge dansk lovgivning herunder ved mistanke om overtrædelse af lov om hvidvask, hvor Selskabet er pligtig til at indberette forholdet til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.
11.3
Selskabet anvender cookies for at gemme visse typer af information på hjemmesiden www.spilnu.dk, eksempelvis når Kontoindehaver spiller et spil, logger ind, eller modtager en bonus. Cookies giver Selskabet mulighed for at genkende Kontoindehaverens computer og sikre at Spilkontoen er forbundet med den korrekte Kontoindehaver.
11.4
Når Kontoindehaver besøger www.spilnu.dk registreres den anvendte IP-adresse. Kontoindehavers IP-adresse er adressen på den computer og internetforbindelse, som anvendes til at besøge www.spilnu.dk. Formålet med registreringen er, at Selskabet altid kan finde tilbage til den anvendte computer, hvis der skulle ske overtrædelse af lovgivningen eller Aftalen i forbindelse med besøget på www.spilnu.dk
11.5
Alt data mellem Spilkontoens computer og Server er krypteret med SSL. Selskabet er PCI-godkendt, og bliver efter de til enhver tid gældende PCI regler, sikkerhedstjekket af et godkendt PCI sikkerhedsfirma.
11.6
Ved ophør af en Spilkonto, vil Selskabet opbevare Kontoindehavers persondata og alle kontotransaktioner på en periode på min. 5 år, som er påkrævet af den Danske Spillemyndighed.

12. Klager

12.1
Såfremt en Kontoindehaver mener, at et spil ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og Betingelserne kan Kontohaver klage til Selskabet. En klage skal indeholde information om Kontoindehavers identitet samt begrundelse for det påklagede forhold.
12.2
Klager skal være Selskabet i hænde, senest 30 dage efter tidspunktet, hvor Kontoindehaver oplever fejlen. Ved tekniske fejl skal Selskabet have modtaget klagen indenfor 24 timer jf.
12.3
Selskabet behandler klagen hurtigst muligt. Hvis klagen ikke er afgjort inden 14 dage, vil Kontoindehaver få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.
12.4
Får Kontoindehaveren medhold i en klage, kan udbetalingen aldrig udgøre mere, end hvad Kontoindehaveren havde været berettiget til ved den oprindelige gevinstudbetaling umiddelbart efter tidspunktet, hvor spillet forlades.
12.5
Klager over afgørelser truffet af selskabet kan indbringes for forbrugerklagenævnet ved henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: [email protected].
Yderligere oplysninger kan findes på www.kfst.dk

13. Ændringer

13.1
Selskabet forbeholder sig retten til, til enhver tid, at foretage ændringer i Betingelserne, herunder som følge af lovændringer. Forinden ændringer i Betingelserne træder i kraft for en eksisterende Kontoindehaver, skal Betingelserne accepteres af Kontoindehaver. Der vil blive anmodet om accept af de nye Betingelser ved login på Spilkontoen. Forinden accept vil Kontoindehaver blive præsenteret for de nye Betingelser. Kontoindehaver kan til enhver tid i forbindelse med ændring af Betingelserne uden varsel eller begrundelse lade kundeforholdet ophøre og få udbetalt indestående på sin Spilkonto.

14. 3. parts softwareleverandører

14.1
Yderligere vilkår for anvendelse gælder også for Casino-sektionen på Spilnu.dk, og for spil leveret af eksterne udbydere som angivet nedenfor.
14.2
Casino-sektionen og en række andre spil leveres af Net Entertainment Malta Ltd, et helejet datterselskab af Net Entertainment AB (Et Net Entertainment logo vises, når der loades spil leveret af Net Entertainment), registreret i Malta under registreringsnummer C34838, der har hjemsted på The Marina Businesscenter, Abate Rigord Street Ta 'Xbiex Malta. Net Entertainment er et børsnoteret selskab listet på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B).
14.3
Alle spil fra Net Entertainment er placeret på Net Entertainments servere.
14.4
Selskabet modtager, holder og udbetaler midler i forbindelse med spilkontoen med det formål at foretage transaktioner mellem spiller og spiludbyder.
14.5
Selskabet er ikke ansvarlig for tvister vedrørende de immaterielle rettigheder, der er knyttet til spil leveret af ovennævnte leverandører.
14.6
Forlader Kontoindehaver et igangværende spil leveret af Net Entertainment, gemmes spillet, og Kontoindehaver har mulighed via sin Spilkonto, at forsætte spillet i op til 3 måneder efter afbrydelsen. Bliver et spil deaktiveret fra siden i længere end 3 måneder, vil Kontoindehaver således ikke kunne garanteres at dette spil kan forsættets efter en genaktivering.
14.7
Når du spiller på spil udviklet af Net Entertainment, gælder Net Entertainments privatlivspolitik også. Privatlivspolitikken kan findes på https://netent.com/en/netent-privacy-policy-eu