Vilkår for brug af spil på Spilnu.dk

Alle spil på Spilnu.dk udbydes af Spilnu.dk A/S
For disse gælder følgende betingelser og vilkår:


1. Indledning

1.1
Disse vilkår gælder for enhver brug af Spilnu.dk, herunder ved oprettelse af en spilkonto og ved deltagelse i spil. Vilkårene gælder også, når spilleren benytter sin spilkonto på en mobil enhed. Vilkårene suppleres i øvrigt af de til enhver tid gældende spilleregler, vilkår mv., som gælder for de enkelte spil og kampagner udbudt på Spilnu.dk.
1.2
For at kunne deltage i spil på Spilnu.dk skal spilleren oprette en spilkonto. Spilleren accepterer ved oprettelse af en spilkonto på Spilnu.dk at overholde disse vilkår. Kravet om overholdelse af vilkårene udgør en bindende aftale mellem Spilnu.dk og spilleren.
1.3
Spilnu.dk forbeholder sig til enhver tid, og uden forudgående varsel, retten til at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer af vilkårene orienteres spillerne, f.eks. ved direkte e-mail eller nærmere information ved spillerens førstkommende login på Spilnu.dk.
1.4
Spilnu.dk ejes af Spilnu.dk A/S Lauritzens Plads 1, 4., 9000 Aalborg, CVR-nummer 33960476. Spilnu.dk A/S udbyder spil i henhold til en tilladelse fra Spillemyndigheden (www.spillemyndigheden.dk) og er underlagt Spillemyndighedens tilsyn.

2. Spilkonto

2.1
Med ”spilkonto” forstås den konto en spiller skal oprette på Spilnu.dk for at kunne deltage i spil på Spilnu.dk. Hver spiller kan kun oprette én spilkonto. Spilkontoen anvendes ved enhver transaktion mellem Spilnu.dk og spilleren.
2.2
Registrering af kundeforhold og oprettelse af en spilkonto, herunder deltagelse i spil, kan alene foretages af en fysisk person, der;
 • er fyldt 18 år,
 • ikke er erklæret personlig konkurs,
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål,
 • har dansk bopæl,
 • har dansk CPR-nummer eller anden lignende oplysning, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer,
 • alene handler på egne vegne og for egne midler,
 • ikke er registreret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), og
 • ikke er ansat i CEGO A/S eller tilknyttede selskaber, herunder Spilnu.dk A/S.
2.3
Spilleren er forpligtet til straks at informere Spilnu.dk, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.
2.4
Registrering som spiller på Spilnu.dk sker ved spillerens oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn og CPR-nummer eller andre lignende oplysninger, der kan identificere spilleren, hvis denne ikke har et CPR-nummer.
2.5
Spilleren giver samtykke til, at Spilnu.dk bekræfter spillerens oplysninger, herunder via opslag i CPR-registret. I de tilfælde hvor oplysningerne ikke kan bekræftes, vil spilleren blive bedt om at indsende dokumentation for oplysningernes korrekthed i henhold til Spilnu.dk’s til enhver tid gældende retningslinjer, herunder i form af kopi af pas, kørekort eller anden form for billedlegitimation. Spilnu.dk kan i øvrigt til enhver tid kræve, at spilleren afgiver yderligere oplysninger.
2.6
Indtil oplysningerne er bekræftet af Spilnu.dk, kan der alene åbnes en midlertidig spilkonto. Der kan ikke udbetales midler fra den midlertidige spilkonto, og der kan ikke indbetales mere end 10.000 kr. Hvis spilleren har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen som spiller, eller spilleren ikke på Spilnu.dk’s anmodning inden 30 dage har fremsendt dokumentation for oplysningernes rigtighed, vil den midlertidige spilkonto blive lukket. Ved lukning af den midlertidige spilkonto vil spilleren alene få tilbageført eventuelle resterende indbetalte midler. Eventuelle vundne gevinster tilfalder således Spilnu.dk i henhold til gældende bestemmelser i spillelovgivningen. Tilbageførsel af eventuelle resterende indbetalte midler forudsætter, at spilleren fremsender en kopi af sit pas, kørekort eller anden form for billedlegitimation samt betalingskort.
2.7
Det er spillerens ansvar at sikre, at samtlige oplysninger, der angives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Spilnu.dk forbeholder sig retten til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.
2.8
Spilleren skal anvende sit elektroniske ID (fx MitID) i følgende tilfælde:
 • Ved oprettelse af spilkontoen
 • Ved første login på spilkontoen fra en ny enhed
 • Ved ændring af spillerens identitetsoplysninger, se punkt 2.4
Ved login på spilkontoen via smartphone kan brugernavn og adgangskode eller MitID anvendes. Ved første login skal spilleren dog anvende MitID.
2.9
Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på Spilnu.dk, er spilleren forpligtet til at opdatere sine oplysninger på Spilnu.dk eller ved at kontakte Spilnu.dk’s kundeservice.
2.10
Spilkontoen er personlig. Spilleren må således alene deltage i spillene som privatperson, på egne vegne og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssigt formål. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår og kan medføre omgående lukning af spilkontoen.
2.11
Spilleren må ikke give andre adgang til sin spilkonto eller i øvrigt overdrage sine loginoplysninger til andre. Det vil i den forbindelse være en skærpende omstændighed, hvis spilleren giver umyndige personer adgang til sin spilkonto. Spilleren er således forpligtet til at opbevare og anvende sine loginoplysninger på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til disse. Spilleren er i øvrigt forpligtet til at overvåge sin spilkonto for eventuelt misbrug. Dette kan foregå ved at være opmærksom på ændringer i kontohistorik, saldo og seneste login, som ikke er foretaget af spilleren selv. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil og øvrige transaktioner fra spillerens spilkonto, skal spilleren straks ændre adgangskode og rette henvendelse til Spilnu.dk, som herefter kan suspendere spillerens spilkonto.

3. Lukning, suspension, begrænsning mv.

3.1
Spilnu.dk forbeholder sig til enhver tid retten til med bindende virkning for parterne, herunder som følge af sikkerheds- og hvidvaskmæssige hensyn, såfremt spilleren har afgivet falske oplysninger, såfremt spilleren har misligholdt nærværende vilkår eller misbrugt sin spilkonto eller såfremt spillerens spilmønster har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd;
 • at afvise at oprette en spilkonto til en spiller eller at lukke en eksisterende spilkonto samt at afslutte kundeforholdet; ved lukning af en spilkonto på Spilnu.dk’s foranledning vil Spilnu.dk sende en begrundet afgørelse med dokumentation til spilleren, og indestående på spilkontoen vil blive udbetalt til spillerens NemKonto inden for 5 arbejdsdage,
 • at suspendere spillerens spilkonto på Spilnu.dk; ved suspension vil Spilnu.dk træffe afgørelse i sagen inden for rimelig tid, midlernes forbliver på spilkontoen, og ønsker spilleren i denne periode midlerne udbetalt til sin NemKonto, skal spilleren rette henvendelse til Spilnu.dk’s kundeservice,
 • at afvise indbetalinger, og
 • at udelukke eller annullere en spillers deltagelse i spil, konkurrencer, lodtrækninger, bonusser eller andre kampagner udbudt af Spilnu.dk.
3.2
Spilnu.dk forbeholder sig derudover retten til helt eller delvist at begrænse spilkontoen, herunder i form af overførsels- og indsatsmuligheder og udbudte spil, at annullere spil samt at tilbageføre eller afbryde udbetaling af gevinster mv. ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forbudte forhold:
 • opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter,
 • hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og forsøg herpå,
 • forsøg på udnyttelse af fejl og omgåelse af spilsystemer, herunder hacking,
 • brug af robotter, applikationer eller anden software med henblik på påvirkning af spillene, herunder afvikling og udfald,
 • misbrug af spilkontoen, herunder spil mod sig selv eller brug af andres spilkonto,
 • overtrædelse af gældende spilleregler og vilkår,
 • anden utilbørlig adfærd, der efter Spilnu.dk’s opfattelse strider mod hensigten med spillene og de tilknyttede funktionaliteter.
3.3
Spilnu.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af afvisning, lukning, suspension, begrænsning mv.

4. Transaktioner

4.1
For at kunne placere en indsats i spil på Spilnu.dk skal spilleren overføre midler til sin spilkonto hos Spilnu.dk. Følgende betalingskort kan anvendes ved overførsel af midler: Dankort, Visa dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard og Maestro. Spilnu.dk accepterer ikke kontante betalinger, bankoverførsler mv. Midler krediteres spillerens spilkonto umiddelbart efter, at Spilnu.dk har modtaget indbetalingen. Spilnu.dk forbeholder sig retten til at opkræve gebyr ved indbetalinger til spillerens spilkonto.
4.2
Hvis en spillers indbetaling af penge til spilkontoen tilbageføres af banken, er Spilnu.dk berettiget til at trække et beløb svarende til det tilbageførte beløb fra spillerens spilkonto, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto. Såfremt tilbageførslen fra banken i øvrigt påfører Spilnu.dk omkostninger, uanset årsag til tilbageførslen, er Spilnu.dk ligeledes berettiget til at trække et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens spilkonto. Ved manglende dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Spilnu.dk berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens indbetaling af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som tilføres spilkontoen.
4.3
Vundne gevinster på Spilnu.dk indsættes på spillerens spilkonto umiddelbart efter det pågældende spil er afsluttet. Det påhviler spilleren at sikre sig, at gevinster kommer til udbetaling.
4.4
Udbetaling af eventuelle indestående midler på spilkontoen kan alene ske til spillerens NemKonto. Udbetaling sker ved brug af udbetalingsfunktionen på spillerens spilkonto. Spilnu.dk forbeholder sig retten til at opkræve gebyr ved udbetalinger fra spillerens spilkonto, bortset fra udbetaling som følger af endelig lukning af spillerens spilkonto.
4.5
Udbetaling af eventuelle indestående midler på spilkontoen kan være underlagt yderligere kontrol og kan medføre, at disse udbetalinger kan tage op til 3-5 arbejdsdage. Spilnu.dk forbeholder sig generelt retten til at udføre kontrolprocedurer uagtet udbetalingernes størrelse.
4.6
Såfremt indsættelse af en gevinst på spillerens spilkonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers NemKonto er uretmæssig, f.eks. fordi gevinstudbetalingen er fejlagtigt beregnet, eller spilleren er mistænkt for eller har foretaget snyd, herunder udnyttelse af fejl eller lignende på Spilnu.dk, betalingskortmisbrug eller anden misligholdelse af nærværende vilkår, er Spilnu.dk fuldt berettiget til at tilbageføre det pågældende beløb, herunder uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto. På tilsvarende vis kan uretmæssig udbetaling eller refundering af indsats afvises, se også pkt. 3.2.
4.7
Spilleren har via sin spilkonto adgang til oplysninger om spilkontoens saldo, kontohistorik, herunder indsatser, gevinster og tab, ind- og udbetalinger samt øvrige transaktioner. Oplysningerne er tilgængelige på spilkontoen for de seneste 3 måneder. Såfremt spilleren ønsker alle sine transaktioner udleveret, kan dette ske ved henvendelse til Spilnu.dk’s kundeservice. Der må her forventes en vis sagsbehandlingstid. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Spilnu.dk’s kundeservice. Spilnu.dk er forpligtet til at opbevare dokumenter og registreringer vedrørende spillerens transaktioner i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse, se punkt 14.2.
4.8
Det er ikke muligt at spille på kredit på Spilnu.dk eller på anden måde at spille for mere end indeståendet på spillerens spilkonto.
4.9
Spilnu.dk accepterer alene danske kroner (DKK). Alle beløb på Spilnu.dk er angivet i danske kroner og er inklusiv eventuel moms. Eventuelt indestående vil ikke blive tilskrevet renter.

5. Spilafbrydelse

5.1
Forlader spilleren et igangværende spil, gemmes spillet hos Spilnu.dk, og spilleren har mulighed for via sin spilkonto at fortsætte spillet i op til 48 timer efter spillet er forladt, medmindre andet fremgår af spillets spilvejledning. For så vidt angår spil leveret af tredjeparts softwareleverandører kan der være mulighed for at fortsætte spillet i en længere periode end 48 timer, se under spilreglerne for det enkelte spil. Såfremt en fejl måtte medføre, at det mod forventning ikke er muligt for spilleren at fortsætte spillet som angivet efter spillet er forladt, vil spilleren alene blive godtgjort i form af refundering af indsatsen til spillerens spilkonto.

6. Bonus og øvrige kampagner mv.

6.1
Spilnu.dk kan tilbyde spilleren en bonus ved f.eks. oprettelse af en spilkonto, indbetaling af midler til spilkontoen og deltagelse i spil. Der kan kun benyttes én bonus pr. spilkonto pr. kampagne. Såfremt bonus tilbydes, vil dette tydeligt fremgå på Spilnu.dk, herunder de vilkår, der er tilknyttet tilbuddet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes. De førnævnte vilkår gælder, medmindre andet fremgår af de specifikke vilkår, der er knyttet til en konkret bonuskampagne. Spilnu.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en spillers bonus, såfremt Spilnu.dk vurderer, at de i vilkårene beskrevne regler for bonus ikke overholdes eller ved anden utilbørlig adfærd, der efter Spilnu.dk’s opfattelse strider mod hensigten med bonussen. Ved annullering går bonussen samt eventuelle gevinster opnået ved bonussen tabt og vil ikke komme til udbetaling til spilleren, ligesom eventuelt uretmæssigt udbetalte beløb vil blive tilbageført, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto. Spilnu.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en bonuskampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Spilnu.dk’s kontrol.
6.2
Udover bonuskampagner tilbyder Spilnu.dk løbende andre kampagner, som er tilgængelige på spilnu.dk. Der gælder særlige vilkår for sådanne kampagner, som vil være angivet i forbindelse med den konkrete kampagne. Såfremt spilleren misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne eller ved anden utilbørlig adfærd, der efter Spilnu.dk’s opfattelse strider mod hensigten med kampagnen, forbeholder Spilnu.dk sig retten til at diskvalificere spilleren samt at afvise udbetaling eller udlevering af en præmie eller tilbageføre en eventuel uretmæssig udbetalt eller udleveret præmie. Spillere, som retmæssigt vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den pågældende præmie "som den er". Spilleren har ikke ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Spilnu.dk vælger at tilbyde en sådan. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Spilnu.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger. Såfremt Spilnu.dk ikke kan komme i kontakt med vinderen inden for rimelig tid, efter at vinderen er udpeget, forbeholder Spilnu.dk sig retten til at udpege en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt, uden ansvar over for vinderen i øvrigt. Spilnu.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Spilnu.dk’s kontrol.

7. Jackpotpuljer

7.1
Der er til enkelte spil tilknyttet jackpotpuljer, der stiger i takt med indsatserne i det pågældende spil. En i forvejen fastsat procentdel af den samlede indsats i spillet bliver tillagt jackpotpuljen for spillet, se nærmere herom i spilvejledningerne for det pågældende spil. Udløses en jackpot, vil Spilnu.dk indsætte et beløb på jackpotpuljen, således en jackpotpulje aldrig vil være tom. Beløbet findes i spillevejledningen under det pågældende spil. Spilleren er således sikret et minimumsbeløb, hvortil kommer den procentdel af den samlede indsats, der måtte være optjent på det tidspunkt, hvor jackpotpuljen udløses. Spilleren kan til enhver tid se den aktuelle jackpotpulje ved hvert spil. Chancen for at vinde en jackpot stiger lineært med størrelsen på indsatsen.
7.2
Jackpotten tildeles baseret på en certificeret tilfældighedsgenerator. Såfremt resultatet, der vises i spillet, ikke stemmer overens med resultatet i Spilnu.dk’s server, eller flere spillere mener at have vundet den samme jackpot, er det resultatet i serveren, der gælder. I tilfælde hvor Spilnu.dk bliver bekendt med, at der er uoverensstemmelse mellem ovenfor nævnte resultater, eller hvor en spiller henvender sig og mener at have vundet en jackpot, undersøger Spilnu.dk resultatet i serveren, og den/de involverede spillere får besked om serverens resultat via e-mail i løbet af 3 arbejdsdage.
7.3
Spilnu.dk kan afbryde en jackpotordning midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse af servere, opdateringer mv. Det vil fremgå under det enkelte spil, om jackpotordningen er midlertidigt afbrudt, samt hvornår ordningen forventes genoptaget. Når jackpotordningen genoptages, vil puljen være af samme størrelse som før afbrydelsen.
7.4
Spilnu.dk har til enhver tid adgang til at opsige jackpotordningen i et spil. Dette kan ske med minimum to ugers varsel. Dato og tidspunkt for en jackpotordnings ophør vil fremgå tydeligt, når spilleren tilgår det enkelte spil. Såfremt en jackpotordning opsiges i medfør af ovenstående som følge af lancering af et nyt spil, vil jackpotpuljen blive overført til de andre spils jackpotpulje.
7.5
I de spil hvor der er tilknyttet en jackpotpulje, er chancen for at opnå en sådan samt udfaldet forbedret for hver kredit, der spilles i spillet. Chancen samt udfaldet, falder igen i det pågældende spil, når der udbetales gevinster fra spillet.

8. Chat

8.1
Spilleren skal ved brugen af chatfunktionen på Spilnu.dk udvise respekt overfor andre personer, herunder andre spillere. Spilleren skal opføre sig anstændigt bl.a. i forbindelse med valg af alias, sprogbrug, mængden og indholdet af beskeder m.v. Chatbeskeder må ikke indeholde nogen former for personoplysninger om andre personer eller spilleren, såsom navn, adresse, cpr.nr. eller lignende. Det er forbudt at anvende chatfunktionen til politiske eller kommercielle formål, herunder salg af varer m.v. Chatbeskeder skal være på dansk eller engelsk. Hvis Spilnu.dk vurderer, at spilleren ikke overholder disse retningslinjer, vil Spilnu.dk tage stilling til, om spilleren skal afskæres fra at anvende chatfunktionen, eller om spillerens spilkonto skal lukkes. Hvis der i forbindelse med brugen af chatfunktionen opstår mistanke om et strafbart forhold, vil forholdet blive politianmeldt.

9. Ansvarligt spil

9.1
Før spil kan påbegyndes, skal spilleren i forbindelse med oprettelsen af sin spilkonto fastsætte en daglig, ugentlig eller månedlig grænse for indbetalinger til spilkontoen. Den fastsatte grænse kan (indenfor de maksimale indbetalingsgrænser, som Spilnu.dk har fastsat) til enhver tid ændres. En sådan ændring af tidligere fastsatte grænser kan foretages af spilleren under spilkontoen. En forhøjelse af en tidligere fastsat indbetalingsgrænse træder først i kraft 24 timer efter anmodning. En sænkelse af en tidligere fastsat indbetalingsgrænse sker straks. Spilnu.dk kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre de maksimale indbetalingsgrænser eller fastsætte andre grænser for spil.
9.2
Det er til enhver tid muligt under spilkontoen at anmode om midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil på spilkontoen (selvudelukkelse). Ved midlertidig udelukkelse vil spilkontoen blive deaktiveret i minimum 30 dage. Ønsker spilleren i denne periode midlerne udbetalt til sin NemKonto, skal spilleren rette henvendelse til Spilnu.dk’s kundeservice. Ved endelig udelukkelse lukkes spilkontoen, hvilket medfører, at kundeforholdet ophører, og en ny spilkonto først kan åbnes efter tidligst et år. Ved endelig udelukkelse vil spillerens eventuelle midler blive udbetalt til spillerens NemKonto, umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted og senest inden for 5 arbejdsdage.
9.3
Spilleren kan i øvrigt til enhver tid under spilkontoen vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I afkølingsperioden vil spilkontoen være deaktiveret og genåbnes automatisk efter 24 timer.
9.4
Det er ligeledes muligt for spilleren at udelukke sig endeligt fra onlinespil i Danmark, via Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Spilleren kan lade sig registrere ved henvendelse til Spillemyndigheden eller direkte online.
9.5
Spilnu.dk har fastsat månedlige tabsgrænser samt andre relevante ansvarlighedstiltag for spillere under 25 år. Spilnu.dk kan derudover til enhver tid efter en konkret vurdering lukke en spilkonto, midlertidigt eller permanent, samt fastsætte grænser for den enkelte spiller, såfremt Spilnu.dk vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af ansvarlighedsmæssige årsager. Der henvises i øvrigt til vores underside om ansvarligt spil på Spilnu.dk for nærmere information om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes blandt andet links til selvtests, kontaktoplysninger til hjælpelinjen StopSpillet og offentligt støttede behandlingscentre mv.
9.6
Det er af afgørende betydning for Spilnu.dk, at spil alene er underholdende og foregår med omtanke. Spilnu.dk arbejder derfor løbende med at opfange uhensigtsmæssig spilleadfærd, så det er muligt at tilbyde råd og sparring i god tid. Spilnu.dk kan til enhver tid kontakte spilleren telefonisk eller skriftligt, indføre begrænsninger i spillerens spil eller spærre eller lukke spilkontoen, såfremt Spilnu.dk vurderer, at der udvises tegn på uhensigtsmæssig spilleadfærd. Spilnu.dk er forpligtet til at opbevare oplysninger om spillerens spiladfærd og risikovurdering af spilleren, se punkt 14.2.

10. Hvidvask

10.1
Som spiludbyder er Spilnu.dk omfattet af hvidvaskloven og dermed forpligtet bl.a. at overvåge og undersøge usædvanlige og mistænkelige transaktioner. Hvis Spilnu.dk får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, og mistanken ikke kan afkræftes, er Spilnu.dk forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)).
10.2
Reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering omfatter alle spil udbudt af Spilnu.dk. Spilnu.dk arbejder derfor konstant på at forhindre, at vores spil udnyttes til hvidvask og terrorfinansiering, herunder gennem løbende opdatering af Spilnu.dk's beredskab.
10.3
Spilleren erklærer og garanterer som led i sit spil på Spilnu.dk:
 • ikke at indbetale penge til sin spilkonto, der stammer fra kriminelle handlinger, herunder som led i hvidvask eller terrorfinansiering,
 • ikke at udføre kriminelle handlinger, herunder hvidvask, der direkte eller indirekte involverer spillerens spilkonto, og
 • at orientere Spilnu.dk såfremt spilleren bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter ved spil på Spilnu.dk.
10.4
Spilnu.dk forbeholder sig til enhver tid retten til ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering at begrænse, suspendere eller lukke en spillers spilkonto, herunder tilbageholde eller tilbageføre midler, at stille yderligere verifikationsspørgsmål og anmode om yderligere dokumentation, samt at indberette spilleren til de relevante myndigheder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

11. Spil fra udlandet

11.1
Spilnu.dk’s spiltilladelse gælder udelukkende i Danmark. Spil på Spilnu.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning. Spilnu.dk påtager sig intet ansvar i denne henseende og udenlandske IP-adresser vil blive blokeret.

12. Fortrydelsesret

12.1
Der gælder for køb af spil på Spilnu.dk ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

13. Immaterielle rettigheder

13.1
Spilleren anerkender at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder i øvrigt til materiale eller indhold, der indgår i Spilnu.dk, til enhver tid tilhører Spilnu.dk eller dets leverandører. Spilleren må alene bruge dette materiale i det omfang, som forudsættes med henblik på deltagelse i spil på Spilnu.dk. Spilleren må således f.eks. ikke downloade materialet eller anvende det til kommercielt brug uden Spilnu.dk forudgående skriftlige samtykke.

14. Behandling af personoplysninger

14.1
Når spilleren benytter Spilnu.dk behandler Spilnu.dk, som dataansvarlig, spillerens personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og i henhold til Spilnu.dk’s privatlivspolitik. Spilnu.dk’s privatlivspolitik kan læses her.
14.2
Spilnu.dk er i henhold til gældende spillelovgivning forpligtet til at opbevare spillerens identitets- og kontroloplysninger i mindst 5 år efter, at kundeforholdet med spilleren er ophørt. Dokumenter og registreringer vedrørende spillerens transaktioner skal opbevares i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse. Oplysninger om spillerens spiladfærd og risikovurdering af spilleren skal opbevares i 5 år, se punkt 9.6. Dokumenter, der indgår i klagesager skal opbevares i mindst 2 år, se punkt 18.2.

15. Ansvar og forbehold

15.1
Spilleren er ansvarlig for samtlige spil, transaktioner mv. på sin spilkonto, såfremt spilleren selv har foretaget disse, eller hvis disse er blevet muliggjort ved spillerens forsætlige eller uagtsomme handlinger eller undladelser.
15.2
Såfremt spilleren oplever fejl eller andre uhensigtsmæssigheder i et igangværende spil, er det spillerens ansvar straks at stoppe spillet og at orientere Spilnu.dk’s kundeservice på [email protected], der vil undersøge sagen nærmere med henblik på at finde årsagen til fejlen og virkningerne heraf. Såfremt spillet fortsættes desuagtet fejl eller anden fejlfunktion, eller spilleren ikke kontakter Spilnu.dk, vil muligheden for at afdække fejlen mistes eller blive stærkt begrænset.
15.3
Spilleren accepterer at holde Spilnu.dk, herunder Spilnu.dk A/S, ansatte og leverandører, skadesløs for eventuelle erstatningskrav, skader, tab, omkostninger mv., der måtte fremsættes eller opstå som følge af spillerens misligholdelse af nærværende vilkår.
15.4
Spilleren accepterer, at Spilnu.dk ikke kan gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab som følge af, eller på nogen måde i forbindelse med, spil på Spilnu.dk, herunder såfremt kommunikation og spil gennem Spilnu.dk’s systemer ikke kan gennemføres, såfremt spilkontoen tilgås af tredjemand ved brug af virus, malware, fjernkontrol, såfremt der opstår tekniske fejl på de servere, som Spilnu.dk bruger til at afvikle spillene, eller såfremt der opstår tekniske fejl eller lignende på spillerens computer, internetforbindelse eller andet teknisk udstyr, som spilleren bruger med henblik på at opnå adgang til Spilnu.dk.
15.5
Spilleren accepterer, at en certificeret tilfældighedsgenerator afgør de vilkårligt genererede resultater, som fremgår på Spilnu.dk. Spillene afvikles således uafhængigt af spillerens udstyr og kommunikationskanal. Hvis resultatet, der vises for spilleren, ikke stemmer med resultatet på Spilnu.dk’s server, forbeholder Spilnu.dk sig retten til at lade resultatet på serveren finde anvendelse.
15.6
Spilnu.dk forbeholder sig i øvrigt retten til at lukke eller sætte et igangværende eller kommende spil på pause som følge af tekniske udfordringer, eller såfremt Spilnu.dk har mistanke om, at der foregår snyd eller anden utilbørlig adfærd, der efter Spilnu.dk’s opfattelse strider mod hensigten med spillene og de tilknyttede funktionaliteter.

16. Ophør af Spilkonto

16.1
Spilleren kan via sin spilkonto på Spilnu.dk eller via Spilnu.dk’s kundeservice til enhver tid og uden varsel bringe sin spilkonto til ophør. Spilnu.dk er dog forpligtet til at opbevare spillerens identitets- og kontroloplysninger i mindst 5 år efter ophør af spillerens spilkonto, se i øvrigt punkt 14.2.
16.2
Hvis spilleren ikke har anvendt spilkontoen til spil i en sammenhængende periode på 24 måneder, vil spilkontoen automatisk blive klassificeret som inaktiv. Spilnu.dk vil orientere spilleren skriftligt, når spilkontoen bliver en inaktiv spilkonto. Når spilkontoen har været inaktiv i 90 dage, forbeholder Spilnu.dk sig retten til at lukke spilkontoen. Et eventuelt indestående vil blive udbetalt i henhold til punkt 16.3. Spilnu.dk vil ikke opkræve et gebyr, når spilkontoen klassificeres som inaktiv. Hvis spilleren igen ønsker at benytte spilkontoen, skal dette ske inden lukningen af spilkontoen.
16.3
Spilnu.dk kan ligeledes til enhver tid og uden varsel bringe kundeforholdet og spilkontoen til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Spilnu.dk kan derudover til enhver tid bringe kundeforholdet og spilkontoen til ophør med en måneds varsel.
16.4
Ved ophør lukkes spillerens spilkonto og spillerens indestående på spilkontoen overføres til spillerens NemKonto indenfor 5 arbejdsdage. Dette kræver, at spillerens oplysninger er opdaterede, se punkt 2.9. Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før spilkontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt, ligesom eventuelle ubenyttede freespins vil bortfalde.

17. Forældelse

17.1
Spillerens krav på gevinst forælder efter 3 år fra spillets afvikling. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst. Spilleren skal være opmærksom på denne regel, hvis spilleren ikke længere benytter spilkontoen, se punkt 16.2, og det ikke er muligt for Spilnu.dk at overføre spillerens indestående på spilkontoen til spillerens NemKonto, se punkt 16.4.

18. Klager

18.1
Såfremt en spiller ønsker at klage over Spilnu.dk’s udbud af spil, kan spilleren klage til Spilnu.dk’s kundeservice på 44 40 04 76 eller [email protected]
En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, da klagen ellers kan afvises.
18.2
Spilnu.dk behandler klagen hurtigst muligt. Hvis klagen ikke er afgjort inden 14 dage, vil spilleren få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen. Spilnu.dk er forpligtet til at opbevare dokumenter, der indgår i klagesager, herunder også dokumenter i sager om afviste klager, i mindst 2 år, se punkt 14.2.
18.3
En klage over spil købt hos Spilnu.dk kan endvidere indgives til Center for Klageløsning, Toldboden 8, 8800 Viborg, eller online her. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal her. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive følgende e-mail: [email protected]