Spilnu.dk Privatlivspolitik

Behandling af vores spilleres og besøgendes personoplysninger

Spilnu.dk A/S og Magnet Gaming ApS (i det følgende benævnt "vi" eller "os") er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Det fælles dataansvar betyder, at de to dataansvarlige i fællesskab bestemmer formålet og behandlingsmidlerne for behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er gældende for begge parter og det fælles dataansvar omfatter således alle personoplysninger og formål beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vi behandler personoplysninger om vores private kunder (spillere) og besøgende (i det følgende benævnt "du" eller "dig"). Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Vi har fordelt ansvaret for overholdelse af vores forpligtelser i databeskyttelseslovgivningen ligeligt mellem os og har i fællesskab udpeget CEGO A/S til at hjælpe med håndteringen af en række af vores forpligtelser, herunder eventuelle henvendelser fra dig.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du ønsker at klage over eller gøre indsigelser mod vores behandling, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for vores persondatapolitikker ved at sende en e-mail til [email protected]. Henvendelser til denne mail, der ikke vedrører ovenstående, vil ikke blive håndteret, og henvendelsen slettes hurtigst muligt.

1. Formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler forskellige typer personoplysninger (se yderligere nedenfor) om dig med følgende formål:

 • at oprette, vedligeholde og afslutte privatkundeforhold, herunder:
  • registrering af kunderne i de relevante IT-systemer
  • håndtering af betalinger, fakturering og bogføring
  • markedsføring af vores spil
  • analyse af kundeadfærd (i spil og på hjemmesiden) samt forbedring af spil og hjemmeside
  • kundeservice og -support, herunder oplæring af medarbejder og
  • den daglige kommunikation;
 • at efterleve reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terror
 • at overholde kravene i henhold til gældende spillelovgivning, herunder at indberette lovpligtige oplysninger til Spillemyndigheden
 • at overholde de krav, der er gældende i henhold til den af Spillemyndigheden udstedte tilladelse til onlinekasino
 • at indberette potentielt misbrug (f.eks. eventuel spilafhængighed) og kriminel adfærd til de relevante myndigheder og
 • at håndtere eventuelle krav.

Personoplysningerne vil normalt blive udleveret af dig selv, når du opretter en konto hos os eller benytter vores systemer, og/eller vil blive indsamlet via overvågning af din aktivitet, f.eks. din spilleaktivitet, når du kommunikerer eller indgår aftaler med os m.v.

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger er baseret på:

 • Legitime interesser i forbindelse med markedsføring af vores spil (herunder at vindere af præmier offentliggøres på vores hjemmeside med fornavn samt første bogstav i efternavnet eller med brugernavn), analyse af kundeadfærd (i forbindelse med spil og på hjemmesiden) med henblik på at forbedre spil og hjemmeside, kundeservice og -support, herunder oplæring af medarbejder samt den daglige kommunikation.
 • Opfyldelse af et kontraktforhold i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og afslutning af kundeforhold med dig, herunder registrering af kunder i relevante IT-systemer, håndtering af betalinger, fakturering og bogføring samt markedsføring af vores spil (behandling af foto- og videomateriale af dig i TV- og online-reklamer samt andet markedsføringsmateriale i henhold til kontrakt).
 • Retlig forpligtelse i forbindelse med vores bogføring, herunder opbevaring af relevant materiale i overensstemmelse med bogføringsloven, overholdelse af kravene i spillelovgivningen, herunder indberetning af lovpligtige oplysninger til Spillemyndigheden, overholdelse af de krav, der er gældende i henhold til den af Spillemyndigheden udstedte tilladelse til onlinekasino, indberetning af eventuelt misbrug og kriminel adfærd til de relevante myndigheder samt håndtering af krav (herunder overførsel af nødvendige oplysninger til betalingstjenesteudbydere, advokatfirmaer, revisorer og inkassofirmaer).
 • Samtykke når du registrerer dig hos os, spørger vi om dit samtykke til at fremsende marketingsrelateret nyheder om vores produkter og spil. Du kan altid ændre dit samtykke online eller ved at henvende dig til vores kundeservice. Vi kan også bruge dit samtykke til at vise dig relevant annoncering på tredjepartswebsteder (f.eks. Facebook, Google og lnstagram). Hvis du ikke ønsker at få vist målrettede annoncer fra os, tillader nogle tredjepartswebsteder dig at anmode om ikke at se markedsføring fra specifikke annoncører på webstedet i fremtiden. Hvis du vil stoppe alle personaliserede annoncer fra os på tredjepartswebsteder, kan du deaktivere marketing cookies under “Cookiepolitik” i bunden af vores hjemmeside, eller du kan kontakte vores kundeservice herom. Ligeledes kan vi også, såfremt du giver dit samtykke, optage vores telefonsamtale med dig, når vi yder kundesupport. Optagelserne bruges til intern oplæring i f.eks. håndtering af kundesamtaler.

Vi må kun behandle helbredsoplysninger om dig som bruger af vores spil, hvis dette sker med det formål at forebygge spilafhængighed, jf. vores retlige forpligtelse hertil i henhold til kapitel 7 i bekendtgørelse om onlinekasino.

Derudover er vi berettiget til at behandle personoplysninger om dig vedrørende strafbare handlinger, hvis vi opdager potentiel kriminel adfærd som f.eks. misbrug af kreditkort, baseret på:

 • Legitim interesse i at undersøge disse forhold og indberette dem til de relevante myndigheder - en interesse, der tydeligt vejer tungere end dine modsatrettede interesser
 • At fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav i forbindelse med en sådan adfærd.

Endelig behandler vi dit CPR-nummer, når du registrerer dig som spiller, baseret på:

 • Retlig forpligtelse i henhold til dansk lovgivning vedrørende onlinekasinoer, hvor spillerne er forpligtet til at registrere sig med CPR-nummer, og i henhold til hvidvaskloven, hvis vi er forpligtet til at indhente yderligere identifikationsoplysninger om dig.

2. Opbevaringsperiode

Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe de er af relevans for kunderelationen til dig.

Personoplysninger, der er indeholdt i korrespondance og henvendelser, opbevares i op til 3 år efter seneste kontakttidspunkt, medmindre en længere opbevaringsperiode er nødvendig i henhold til lov eller eventuelle igangværende eller potentielle krav, tvister eller mangelsager mellem dig og os.

Personoplysninger, der skal opbevares i henhold til bogføringsloven eller andre bogføringsregler, slettes 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår. Derudover skal identifikationsoplysninger, der indsamles i henhold til hvidvaskreglerne, opbevares i mindst 5 år i henhold til lovkravene.

Personoplysninger, der er indeholdt i backup kopier, slettes rutinemæssigt ved overskrivning (gradvist) og kan ikke tilgås på normal vis.

3. Modtagere

Kun relevante medarbejdere inden for det fælles dataansvar vil have adgang til dine personoplysninger.

Oplysningerne vil kun blive videregivet til de personer, der har brug for dem til de ovenfor anførte formål (f.eks. politiet eller SØIK ved indberetning af potentielt strafbar adfærd), eller hvor videregivelse er påkrævet ved lov. Hvis det er relevant for en bestemt ordre eller et bestemt køb, vil vi kunne overføre dine kontaktoplysninger til tredjemand, f.eks. til fragtfirmaer med henblik på at foretage leverancer (f.eks. af præmier). Såfremt du har givet dit samtykke, kan vi også fx dele dine cookie oplysninger med sociale medier, for at vise dig tilpasset markedsføringsmateriale.

Derudover bruger vi databehandlere til vores behandling af personoplysninger, der i overensstemmelse med specifikke instruktioner fra os har adgang til dine personlige data. Hvis vi sender dine personoplysninger til eksterne parter uden for EU/EØS, vil vi kun gøre det, hvor der er tilstrækkelige og supplerende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger som krævet i henhold til lov (såsom at inkludere EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, som er tilgængelige på EU-kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med de tredjeparter, der har adgang til dine personlige data.

4. Generelt

Hvis du er erhvervskunde eller leverandør, kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger her/If you are a business customer or supplier, you can learn about how we process your personal data here: cego.dk/privacy-policy-for-businesses.

4.1 Opdatering af dine personoplysninger
Vi bestræber os på at sørge for, at alle dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Skulle der være ændringer i dine personoplysninger, bedes du meddele dette til os via ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på, fejl i dine personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget eller slettet hurtigst muligt.
4.2 Dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen
Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til os via ovenstående kontaktoplysninger.
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv.
Du kan endvidere anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelsesreglerne er opfyldt.
4.3 Klagemuligheder
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os via ovenstående kontaktinformationer. Hvis du er uenig eller utilfreds med den afgørelse, som vi træffer i sådan en klagesag (eller ikke ønsker at klage til os) kan du også klage til Datatilsynet, via e-mail [email protected] eller tlf. 33 19 32 00.